PRAVIDLA BEZPEČNOSTI POHYBU V RÁMCI AKTIVIT V OBJEKTU

rodinné centrum Klubák, nám.28 dubna 1, Brno - Bystrc - J&K - sport. z.s. (dále jen sportoviště)

 1. Při příchodu do sportoviště se každý ohlásí zaměstnanci či cvičiteli sportoviště, zapíše do knihy evidence osob a bude respektovat podmínky a pokyny majitele či přítomného cvičitele.
 2. Každý musí dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu sportoviště.
 3. Na cvičiště lze vstupovat jen se svolením výše zmíněných osob.
 4. V rámci sportoviště je třeba se chovat klidně – je zakázáno běhat, křičet a to až doby zahájení sportování.
 5. Návštěvník sportoviště je povinen používat řádné a vhodné sportovní vybavení, oblečení a obutí. Je dovoleno sportovat pouze v odpovídajícím oděvu a vhodné obuvi.
 6. V rámci sportování je každý povinen dodržovat bezpečný pohyb a to cestou na sportoviště a zpět.
 7. Jako součást bezpečnosti osob je povinností kontrolovat cvičební prostředky a pomůcky a případné závady ohlásit cvičiteli či zaměstnanci sportoviště.
 8. Každý návštěvník se zavazuje respektovat pokyny cvičitele nebo jiné osoby jím pověřené.
 9. Návštěvník sportoviště se zúčastňuje veškerého pohybu v sportoviště a mimo něj, jak při jeho pohybu tak i příchodu a odchodu na sportoviště, na vlastní nebezpečí!
 10. V prostorách sportoviště je výslovně zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky.
 11. Prohlašuji a potvrzuji tímto, že jsem informován o tom, že pojišťovna provozovatele se může případně zříci plnění odpovědnosti při způsobených škodách na mém zdraví a majetku.
 12. Z LEKCE SE SMÍ BEZ PROPADNUTÍ KREDITU POUZE 24h PRED. JINAK KREDIT PROPADA!